+421 902 634 235

Hrací poriadok

Všeobecné podmienky

Návštevník je povinný zoznámiť sa s prevádzkovým poriadkom areálu golfového ihriska a ten v priebehu svojej návštevy dodržiavať. Návštevník je povinný v celom areáli golfového ihriska (ihrisko, akadémia, odpalisko, čipovací a patovací grín) dodržiavať zásady bezpečnosti a neohrozovať žiadnym spôsobom ostatných návštevníkov. Návštevník je povinný dodržiavať prevádzkové pokyny maršala, hlavného greenkeepera a personálu golfového ihriska. Vstup na ihrisko, odpalisko a akadémiu je spoplatnený. Maršal a manažéri ihriska majú právo kedykoľvek skontrolovať zaplatenie hracieho poplatku, návštevník je povinný predložiť doklad o zaplatení alebo platný hrací poplatok (fee) na daný deň, hodinu či tee time. Poplatky sa hradia zásadne pred hrou. Pri identifikácii na recepcii je návštevník povinný preukázať sa kartou SGF aleb členskou kartou golfového ihriska. Vo všetkých budovách areálu golfového ihriska platí prísny zákaz fajčenia. Parkovanie v areáli je povolené len na vyhradených miestach, parkovanie na iných plochách nie je dovolené. Z areálu golfového ihriska môžu byť vykázaní návštevníci pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok. Deti mladšie ako 10 rokov majú vstup do areálu povolený len s doprovodom osoby staršej ako 18 rokov. V celom areáli golfového ihriska platí zákaz hry v riflovom odeve, zákaz hry v nátelníku, tričku bez goliera (a to aj pre ženy) a v tope s ramienkami. Hru má zákazanú osoba vyzlečená do polovice tela, oblečená v plavkách alebo s obuvou s nevhodnou podrážkou (vysoké podpätky alebo topánky s výraznou trekkingovú podrážkou). Návštevník plne zodpovedá za škody spôsobené na zdraví či majetku v areáli golfového ihriska. Návštevník je povinný dodržiavať poriadok v areáli golfového ihriska. V celom areáli na všetkých voľných priestranstvách a tiež na všetkých trávnatých plochách platí prísny zákaz odhadzovania cigaretových ohorkov a iných odpadkov. Vulgárne správanie sa voči maršalovi, recepčným, ako aj ostatnému personálu, rovnako aj voči ostatným návštevníkom a hráčom je považované za hrubé porušenie prevádzkového poriadku a návštevník na základe takéhoto správania môže byť vykázaný z areálu golfového ihriska. Návštevníkovi, ktorý opakovane nerešpektuje prevádzkový poriadok, môže byť zamedzený vstup do areálu golfového ihriska. V celom areáli je prísny zákaz voľného pobehovania zvierat.

Golfové ihrisko

Hráčom sa odporúča včasná registrácia pred hrou na recepcii, ideálne 15 minút pred objednaným štartovým časom. Hra na ihrisku je možná len po zaplatení hracieho poplatku (fee) na recepcii ihriska a po pridelení štartovacieho času. Hráči, ktorí štartujú druhé kolo na odpalisku jamky číslo 1, musia mať pridelený a nahlásený tee time na recepcii aj pre druhú deviatku jamiek. Hráč je povinný začať hru v stanovený štartový čas, na prvom odpalisku by mal byť minimálne 5 minút pred štartovým časom. Časový limit pre hru na 9-jamkovom ihrisku je 140 minút. Pri nedodržaní časového limitu má maršal právo nariadiť hráčom zrýchlenie hry, prípadne presun hráčov na ďalšiu jamku, a to bez možnosti dohrania jamky. Na golfovom ihrisku je zákaz hry drivingovou loptou. V jednom flajte môžu byť maximálne štyria hráči, pri menšom počte má recepcia a maršal právo so súhlasom hráča zlúčiť alebo doplniť flajt. Sprevádzanie nehrajúcimi osobami je nutné nahlásiť na recepcii. Každý hráč musí umožniť návštevníkom bezpečný priechod alebo prejazd. Na odpaliskách jamky č. 9 je prísne zakázaná hra driverom, pri nedodržaní tohto ustanovenia bude hráč vykázaný z ihriska! Na odpaliskách jamky č. 4 je zákaz hry počas prechádzania áut po hlavnom ťahu medzi Malou Idou a Šacou. Hráči sú povinní opravovať vyseknuté trsy trávy, vypichovať stopy po dopade loptičky na gríne a uhrabávať po sebe bunkre. Maršál, manažér a hlavný greenkeeper majú právo vykázať hráčov z ihriska, a to predovšetkým z týchto dôvodov: pre nezaplatený hrací poplatok (hráč sa nemôže preukázať dokladom o zaplatení alebo platným green fee pre jeho tee time, pre hru drivingovou loptou na ihrisku, pre vulgárne správanie voči zamestnancom golfového areálu, pre nebezpečné správanie, ktorým hráč ohrozuje zdravie iných osôb pre hru driverom na jamke č. 9. Na ihrisku platí prísny zákaz vstupu zvierat. Na ihrisku platí s ohľadom na bezpečnosť prísny zákaz vstupu s detským kočíkom.

Hranice ihriska

na ferveji jamky 4 oplotenie na ľavej strane pozdĺž hlavnej cesty, na ferveji jamky 5 označené bielymi kolíkmi, na ferveji jamky 8 oplotenie na pravej strane za pozdĺžnou vodnou prekážkou, na ferveji jamky 9 oplotenie na pravej strane za pozdĺžnou vodnou prekážkou.

Vzdialenosti

Drevené kolíky (1x zelený pás =100 m, 2x zelený pás =150 m, 3x zelený pás =200 m) – označenie vzdialenosti od stredu dráhy po prednú hranu grínu. Drevené kolíky označujúce vzdialenosť sú pevná zábrana – beztrestná úľava (pravidlo 24-2). Pozdĺžna vodná prekážka je označená červenými kolíkmi (pravidlo 26). Vodná prekážka je označená žltými kolíkmi (pravidlo 26). Drop zóna – na ferveji všetkých jamiek je odpalisko označené červenými kameňmi. Bizóna – na ferveji jamky 7 z pravej strany pred grínom je bizóna označená žltými kolíkmi s červenou hlavou. Z bizóny je zakázané hrať, je však povolený vstup a hrá sa ako pozdĺžna vodná prekážka (pravidlo 26-1). Zábrany – mladé stromčeky, pevné časti postrekovačov, odpadkové koše, informačné tabule s popisom jamiek, reklamné tabule, lavičky, všetky cesty (asfaltové, technika údržby), kryty šachiet, mosty a iné umelo vytvorené predmety sa považujú za nepohyblivé zábrany (pravidlo 24-2). Pohyblivé zábrany – sú to značky na ihrisku (next tee, cars, atď.), hrable v bunkroch (pravidlo 24-1). Pôda v oprave – je označená modrými kolíkmi alebo čiarami a je z nej zakázané hrať (pravidlo 25) a pre zachovanie plynulosti hry je hráč povinný zahrať provizórnu loptu v každom prípade, keď je loptička zahratá do nekosených plôch. Povinnosti hráča

dodržiavať bezpečnosť a golfovú etiketu, tempo hry a časový limit, opravovať stopy po dopade loptičky na grín, vrátiť naspäť na miesto vytrhnuté drny, vyhladiť piesok v bunkri.

Zákazy pre hráčov

hrať jamky mimo poradia a tiež hrať s viacerými loptičkami, robiť cvičné švihy na odpaliskách, hrať loptičkami s označením “driving range”.

Porušenie pravidiel

V prípade porušenia miestnych pravidiel bude hráč napomenutý, v druhom prípade bude vykázaný z areálu ihriska s prepadnutím hracieho poplatku. Pri závažnejšom porušení miestnych pravidiel, pravidiel golfu a golfovej etikety bude hráčovi udelený zákaz hry na golfovom ihrisku v Malej Ide na dobu určitú. Hrajte loptu ako leží. Hrajte na ihrisku, v akom stave je. Ak nemôžete urobiť ani jedno, ani druhé, konajte čestne. Ak chcete konať čestne, musíte poznať golfové pravidlá a etiketu tohto športu.

Odpalisko

Prísny zákaz vynášania tréningových loptičiek mimo odpaliska. Hra z trávy je povolená z nižšieho odpaliska iba z vymedzených priestorov označených modrými kolíkmi. Zákaz vstupu za hranicu krytého odpaliska a zberu odohraných loptičiek. Hráči ani návštevníci nesmú svojím správaním rušiť ostatných pri tréningu. V priestoroch športoviska je zakázané ponechať deti bez dozoru. Hráči i návštevníci sú povinní udržiavať poriadok a dbať na pokyny zamestnancov. Na odpalisku nie je povolené predvádzanie hry a učenie hráčov s výnimkou zmluvných trénerov a cvičiteľov ihriska. V celom areáli je prísny zákaz voľného pobehovania zvierat.

Čipovací a patovací grín

Hráči sú povinní používať iba vlastné lopty. Na patovacom gríne sa len patuje, platí prísny zákaz krátkej hry. Hráči sú povinní po sebe uhrabávať cvičné bunkre. Hráči nesmú svojím správaním rušiť ostatných návštevníkov pri tréningu. Žiadny z návštevníkov nesmie v priestoroch športoviska nechávať svoje deti bez dozoru. Všetci návštevníci sú povinní udržiavať poriadok a dbať na pokyny zamestnancov golfového ihriska. V celom areáli platí prísny zákaz voľného pobehovania zvierat.

Akadémia

Každý hráč sa pred hrou musí registrovať na recepcii. V akadémii je zákaz hry cvičnými loptami. Hráči sú povinní opravovať vyseknuté trsy, vypichovať pitchmarky a uhrabávať po sebe bunkre. Maršál, manažér a hlavný greenkeeper majú právo vykázať hráčov z ihriska, a to predovšetkým z týchto dôvodov: pre nezaplatený hrací poplatok (hráč sa nemôže preukázať dokladom o zaplatení alebo platným green fee), pre hru drivingovou loptou, pre vulgárne správanie voči zamestnancom golfového areálu, pre nebezpečné správanie, ktorým hráč ohrozuje zdravie iných osôb. V akadémii nie je povolené predvádzanie hry a učenie hráčov s výnimkou zmluvných trénerov a cvičiteľov ihriska. V akadémii platí prísny zákaz vstupu zvierat.

Golfové ihrisko

9:00 – 21:00 – máj – august

9:00 – 18:00 – september, október

Posledný začiatok hry – 18:00

Odpalisko a akadémia

8:00 – 21:00 – máj – august

8:00 – 18:00 – september, október

Posledný výdaj loptičiek – 20:00

Obchodné oddelenie

8:00 – 16:00 – pondelok – piatok